Ragnsells Länna avfallscenter Huddinge

Bullerutredning i samband med tillståndsprövning av Ragnsell Recyclings avfallcenter i Länna i Huddinge kommun. Utredningen omfattade bullerpåverkan på bostäder samt intilliggande Natura 2000-område och omfattade inventering av bullerkällor, närmätningar och beräkningar.

Uppdragsgivare: Ragnsell Recycling AB
Genomförd: 2020-05-08

Relaterade uppdrag: