Tillståndsprövning miljöbalken

 

Tillståndsprövning enligt miljöbalken är en viktig del av MiljöInvests verksamhet. En prövningsprocess innehåller flera moment från inledande samråd via upprättande av ansökningshandlingar
(ansökan, MKB, teknisk beskrivning) till förhandling i Miljödomstolen.

Tillståndsprövningar kräver att konsulten har en omfattande kunskap om den verksamhet som skall prövas och om prövningsprocessens alla skeden. Att konsulten är väl insatt i hur miljömyndigheterna arbetar är också mycket värdefullt.

MiljöInvest har den kompetens som krävs för att genomföra hela prövningsprocessen. Med många lyckade prövningar bakom oss i kombination med en omfattande myndighetserfarenhet och sakkunskap är vi rustade för att hjälpa till när det är aktuellt för tillståndsprövning.

Exempel på verksamheter där vi medverkat i hela prövningsprocessen är foderfabriker, hamnar, deponier, industriverksamheter, energianläggningar, avfallshantering och vattenföretag. Exempel på företag är E.ON, Returpack, Lantmännen, Norrköpings hamn, Karlshamns hamn, Econova, Karlshamns Kraft, Cleanaway, JRAB, Mullsjö Energi.

Filed in: Avfallshantering, Miljöjuridik