Miljökonsekvensbeskrivning MKB

 

Miljökonsekvensbeskrivning MKB är en vanlig uppgift i det dagliga arbetet på MiljöInvest. Vi har därför kompetens att vägleda ert projekt genom MKB-processen, ta fram det underlag som krävs för att projektets konsekvenser för miljö,  hälsa och hushållning med naturresurser skall kunna bedömas på ett objektivt sätt.

Oftast tar vi fram miljökonsekvensbeskrivningar enligt gällande lagstiftning inom ramen för tillståndsprövningar och fysisk planering som vi medverkar i.  I arbetet med översikts- och detaljplaner har vi även medverkat i andra typer av konsekvensbeskrivningar, som hälsokonsekvensbeskrivningar och strategiska miljöbedömningar.

Vi gör också specifika utredningar som underlag till MKB-arbetet. Exempel på sådana är bullerutredningar, riskanalyser på individ- och samhällsnivå, dagvattenutredningar, utredningar avseende förorenad mark, etc.

Vi upprättar även MKB för specifika projekt/beslutssituationer. Exempel på specifika projekt/beslutssituationer där vi upprättat MKB är hantering av matavfall, överledning av spillvatten mellan tätorter, hantering av kommunalt avloppsslam, askhantering, mm.

Om Ni ligger i startgroparna för ett nytt projekt i er verksamhet så dröj ej med att komma igång med MKB-processen. En korrekt utförd MKB som genomförs tidigt i planeringen underlättar prövningen som helhet och kan hjälpa er att undvika kostsamma felsatsningar.

Exempel på kunder är E.ON, Trafikverket, Lantmännen, Econova, Cleanaway, Norrköpings och Karlshamns hamnar; samt Norrköping, Finspång, Söderköping, Hällefors, Tranås, Mullsjö, Aneby, Habo, m.fl kommuner.

Filed in: Avfallshantering, Kommunal planering, Miljöjuridik