Miljöjuridik

Miljöjuridik – tillståndsprövning, MKB, kontrollprogram, periodisk besiktning

MiljöInvest har sedan starten arbetat med att hjälpa företag att klara de krav som ställs enligt miljöbalken. De vanligaste uppdragen är:

miljöprövning

Tillståndsprövningar som innehåller flera moment från inledande samråd via upprättande av ansökningshandlingar (ansökan, MKB, teknisk beskrivning) till förhandling i miljödomstolen.

Kontrollprogram/egenkontroll upprättas för att säkerställa att villkor i tillståndsbeslut och gällande krav i förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll (1998:901) klaras.

Periodisk besiktning som innebär att på uppdrag av företaget granska efterlevnaden av gällande lagkrav och villkor i tillståndsbeslut.

Listan på företag där vi medverkat till att klara miljöbalkens krav är mycket lång. Några exempel på verksamheter är foderfabriker, hamnar, muddring, deponier, industriverksamheter, energianläggningar, avfallshantering. Exempel på kunder är E ON, Returpack, Lantmännen, Norrköpings hamn, Karlshamns hamn, Econova, Karlshamns Kraft, Cleanaway, JRAB, Mullsjö Energi.