Tjänster

Kontrollprogram Egenkontroll

Kontrollprogram Egenkontroll

september 19, 2012 | By

  MiljöInvest har upprättat ett antal kontrollprogram respektive program för egenkontroll till kunder inom många olika sektorer. Kontrollprogrammen tas fram enligt gällande villkor och är därför ofta en naturlig följd av en  slutfört tillståndsprocess. Egenkontrollen har ökat i betydelse genom åren. Det gäller inte bara inom miljöområdet utan inom angränsande områden som arbetsmiljö, brandskydd, säkerhet […]

Continue Reading

Miljökonsekvensbeskrivning MKB

Miljökonsekvensbeskrivning MKB

september 19, 2012 | By

  Miljökonsekvensbeskrivning MKB är en vanlig uppgift i det dagliga arbetet på MiljöInvest. Vi har därför kompetens att vägleda ert projekt genom MKB-processen, ta fram det underlag som krävs för att projektets konsekvenser för miljö,  hälsa och hushållning med naturresurser skall kunna bedömas på ett objektivt sätt. Oftast tar vi fram miljökonsekvensbeskrivningar enligt gällande lagstiftning inom ramen för […]

Continue Reading

Periodisk besiktning

Periodisk besiktning

september 17, 2012 | By

  MiljöInvest utför förstagångs- och periodisk besiktning inom miljöområdet. Uppdragen innebär att vi hjälper verksamhetsutövaren att hitta brister och möjliga förbättringsåtgärder i verksamheten. Besiktningarna har som syfte att dels höja verksamhetens miljöprestanda och dels kontrollera om den bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning, tillstånd och beslut. Därför fungerar man som besiktningsman också som ”myndighetens förlängda […]

Continue Reading

Tillståndsprövning miljöbalken

Tillståndsprövning miljöbalken

september 14, 2012 | By

  Tillståndsprövning enligt miljöbalken är en viktig del av MiljöInvests verksamhet. En prövningsprocess innehåller flera moment från inledande samråd via upprättande av ansökningshandlingar (ansökan, MKB, teknisk beskrivning) till förhandling i Miljödomstolen. Tillståndsprövningar kräver att konsulten har en omfattande kunskap om den verksamhet som skall prövas och om prövningsprocessens alla skeden. Att konsulten är väl insatt […]

Continue Reading

Seveso – anläggningar

Seveso – anläggningar

september 14, 2012 | By

Seveso – anläggningar,  säkerhetsledningssystem, säkerhetsrapport, handlingsprogram och riskanalys Seveso – anläggningar, företag som omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor har stora krav på sig angående säkerhetsarbete och dokumentation. Detta inte minst genom den nya ”Sevesoförordningen (2015:236)” och föreskrifter (MSBFS 2015:8) Vi kan hjälpa till med bland annat […]

Continue Reading