Nyheter

Motorsport och skjutbanor

Motorsport och skjutbanor

januari 19, 2016 | By

  Beräkning av buller från motorbanor och skjutbanor genomförs oftast med anledning av klagomål från närboende eller vid  tillståndsprövning. För motorbanor görs beräkningarna med dataprogrammet Soundplan. Som indata används fastställda schablonvärden för olika typer av bilar, motorcyklar och gocarts. För skjutbanor görs beräkningarna med dataprogrammet Soundplan. Som indata används fastställda schablonvärden för olika typer av […]

Continue Reading

Bullermätning bergtäkt, grus och torvtäkter

Bullermätning bergtäkt, grus och torvtäkter

januari 19, 2016 | By

  Mätning och beräkning av buller från  täkter genomförs oftast med anledning av klagomål från närboende, tillståndsprövning eller enligt fastställda kontrollprogram. Arbetet innebär ofta inventering och inmätning av bullerkällor på plats för att få indata till beräkningsprogrammet Soundplan. Därefter görs beräkningar av bullernivåer vid aktuell bebyggelse. Resultatet redovisas i en rapport som innehåller både bullernivåer […]

Continue Reading

Bullermätning industri och verksamheter

Bullermätning industri och verksamheter

januari 18, 2016 | By

  Mätning och beräkning av buller från industrier/verksamheter genomförs oftast med anledning av klagomål från närboende, tillståndsprövning eller enligt fastställda kontrollprogram. Arbetet innebär ofta inventering och inmätning av bullerkällor på plats för att få indata till beräkningsprogrammet Soundplan. Därefter görs beräkningar av bullernivåer vid aktuell bebyggelse. Resultatet redovisas i en rapport som innehåller både bullernivåer […]

Continue Reading

Bullerutredning detaljplan

Bullerutredning detaljplan

januari 18, 2016 | By

Bullerutredning detaljplan – Beräkning av buller från väg, järnväg och industri Bullerutredning – Beräkningar av trafikbuller från väg och/eller järnväg görs ofta i samband med detaljplanering inför nybyggnation av gruppbebyggelse eller flerfamiljshus. Beräkningarna utförs på samma sätt som vid enskilda bygglov, d.v.s med beräkningsprogrammen Soundplan och Insul. Skillnaden är att beräkningarna omfattar större områden och fler […]

Continue Reading

Bullerutredning bygglov och förhandsbesked

Bullerutredning bygglov och förhandsbesked

januari 17, 2016 | By

Bullerutredning vid bygglov och förhandsbesked – beräkning av buller från väg och järnväg Bullerutredning – beräkning av buller från väg och/eller järnväg genomförs i samband med bygglovprövning vid nybyggnation av bostadshus. Beräkningen av ljudnivåer vid hus och uteplatser görs med hjälp av beräkningsprogrammet Soundplan.  Vid behov beräknas också bullernivåer inomhus med beräkningsprogrammet Insul. En bedömning […]

Continue Reading