admin

rss feed

Motorsport och skjutbanor

Motorsport och skjutbanor

januari 19, 2016 | By

  Beräkning av buller från motorbanor och skjutbanor genomförs oftast med anledning av klagomål från närboende eller vid  tillståndsprövning. För motorbanor görs beräkningarna med dataprogrammet Soundplan. Som indata används fastställda schablonvärden för olika typer av bilar, motorcyklar och gocarts. För skjutbanor görs beräkningarna med dataprogrammet Soundplan. Som indata används fastställda schablonvärden för olika typer av […]

Continue Reading

Bullermätning bergtäkt, grus och torvtäkter

Bullermätning bergtäkt, grus och torvtäkter

januari 19, 2016 | By

  Mätning och beräkning av buller från  täkter genomförs oftast med anledning av klagomål från närboende, tillståndsprövning eller enligt fastställda kontrollprogram. Arbetet innebär ofta inventering och inmätning av bullerkällor på plats för att få indata till beräkningsprogrammet Soundplan. Därefter görs beräkningar av bullernivåer vid aktuell bebyggelse. Resultatet redovisas i en rapport som innehåller både bullernivåer […]

Continue Reading

Bullermätning industri och verksamheter

Bullermätning industri och verksamheter

januari 18, 2016 | By

  Mätning och beräkning av buller från industrier/verksamheter genomförs oftast med anledning av klagomål från närboende, tillståndsprövning eller enligt fastställda kontrollprogram. Arbetet innebär ofta inventering och inmätning av bullerkällor på plats för att få indata till beräkningsprogrammet Soundplan. Därefter görs beräkningar av bullernivåer vid aktuell bebyggelse. Resultatet redovisas i en rapport som innehåller både bullernivåer […]

Continue Reading

Bullerutredning detaljplan

Bullerutredning detaljplan

januari 18, 2016 | By

Bullerutredning detaljplan – Beräkning av buller från väg, järnväg och industri Bullerutredning – Beräkningar av trafikbuller från väg och/eller järnväg görs ofta i samband med detaljplanering inför nybyggnation av gruppbebyggelse eller flerfamiljshus. Beräkningarna utförs på samma sätt som vid enskilda bygglov, d.v.s med beräkningsprogrammen Soundplan och Insul. Skillnaden är att beräkningarna omfattar större områden och fler […]

Continue Reading

Bullerutredning bygglov och förhandsbesked

Bullerutredning bygglov och förhandsbesked

januari 17, 2016 | By

Bullerutredning vid bygglov och förhandsbesked – beräkning av buller från väg och järnväg Bullerutredning – beräkning av buller från väg och/eller järnväg genomförs i samband med bygglovprövning vid nybyggnation av bostadshus. Beräkningen av ljudnivåer vid hus och uteplatser görs med hjälp av beräkningsprogrammet Soundplan.  Vid behov beräknas också bullernivåer inomhus med beräkningsprogrammet Insul. En bedömning […]

Continue Reading

Kontrollprogram Egenkontroll

Kontrollprogram Egenkontroll

september 19, 2012 | By

  MiljöInvest har upprättat ett antal kontrollprogram respektive program för egenkontroll till kunder inom många olika sektorer. Kontrollprogrammen tas fram enligt gällande villkor och är därför ofta en naturlig följd av en  slutfört tillståndsprocess. Egenkontrollen har ökat i betydelse genom åren. Det gäller inte bara inom miljöområdet utan inom angränsande områden som arbetsmiljö, brandskydd, säkerhet […]

Continue Reading

Miljökonsekvensbeskrivning MKB

Miljökonsekvensbeskrivning MKB

september 19, 2012 | By

  Miljökonsekvensbeskrivning MKB är en vanlig uppgift i det dagliga arbetet på MiljöInvest. Vi har därför kompetens att vägleda ert projekt genom MKB-processen, ta fram det underlag som krävs för att projektets konsekvenser för miljö,  hälsa och hushållning med naturresurser skall kunna bedömas på ett objektivt sätt. Oftast tar vi fram miljökonsekvensbeskrivningar enligt gällande lagstiftning inom ramen för […]

Continue Reading

Periodisk besiktning

Periodisk besiktning

september 17, 2012 | By

  MiljöInvest utför förstagångs- och periodisk besiktning inom miljöområdet. Uppdragen innebär att vi hjälper verksamhetsutövaren att hitta brister och möjliga förbättringsåtgärder i verksamheten. Besiktningarna har som syfte att dels höja verksamhetens miljöprestanda och dels kontrollera om den bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning, tillstånd och beslut. Därför fungerar man som besiktningsman också som ”myndighetens förlängda […]

Continue Reading

Tillståndsprövning miljöbalken

Tillståndsprövning miljöbalken

september 14, 2012 | By

  Tillståndsprövning enligt miljöbalken är en viktig del av MiljöInvests verksamhet. En prövningsprocess innehåller flera moment från inledande samråd via upprättande av ansökningshandlingar (ansökan, MKB, teknisk beskrivning) till förhandling i Miljödomstolen. Tillståndsprövningar kräver att konsulten har en omfattande kunskap om den verksamhet som skall prövas och om prövningsprocessens alla skeden. Att konsulten är väl insatt […]

Continue Reading

Seveso – anläggningar

Seveso – anläggningar

september 14, 2012 | By

Seveso – anläggningar,  säkerhetsledningssystem, säkerhetsrapport, handlingsprogram och riskanalys Seveso – anläggningar, företag som omfattas av lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor har stora krav på sig angående säkerhetsarbete och dokumentation. Detta inte minst genom den nya ”Sevesoförordningen (2015:236)” och föreskrifter (MSBFS 2015:8) Vi kan hjälpa till med bland annat […]

Continue Reading